نامه‌های سوشیانت هزارم » نیم‌گام جدایی

مِه | صفحه اصلی | محروم ز دیدار

چهار شنبه,15 اکتبر, 2008

نیم‌گام جدایی

به این‌که کعبه نمایان شود ز پا منشین
که نیم‌گام جدایی، هزار فرسنگ است

مولانا عرفی شیرازیشما نیز نظرتان را بنویسید.