نامه‌های سوشیانت هزارم » بزرگ بود و هست

چاه و نخلستان | صفحه اصلی | درویش

پنجشنبه,۲۳ تیر, ۱۳۸۴

بزرگ بود و هست

بزرگی دگرباره زاو یافت نامشما نیز نظرتان را بنویسید.