نامه‌های سوشیانت هزارم » سپیده

آرام آرام | صفحه اصلی | امروز سوم جماد‌ی‌الثانی است

شنبه,۱۸ تیر, ۱۳۸۴

سپیده

«ما أقرَبَ الیَومَ مِن تَباشیر غَد!»
چه نزدیک است امروز، به فردایی که سپیده آن خواهد دمید !
نهج البلاغه،‌ خطبه۱۵۰

امان از قربتِ علی !شما نیز نظرتان را بنویسید.