نامه‌های سوشیانت هزارم » مصیبت مرگ بی محاکمه

زیر خط فقر | صفحه اصلی | یوسف گم‌گشته….

پنجشنبه,۲۸ مهر, ۱۳۹۰

مصیبت مرگ بی محاکمه

مصیبت بزرگی ست کشته شدن قذافی بدون محاکمه. مصیبت خیلی بزرگی ست. حیف… حیف… خستگی تمام این ماه‌ها روی دوش مغزم فشار می‌آورد… حیف.شما نیز نظرتان را بنویسید.