نامه‌های سوشیانت هزارم » اندر مزایای جاسوس بودن

سوال‌هایی در مورد امام موسی صدر | صفحه اصلی | آمد سحری ندا ز میخانه‌ی ما…

جمعه,۱ مهر, ۱۳۹۰

اندر مزایای جاسوس بودن

جاسوس باش! رأفت اسلامی شامل حالت می‌شود. در ضمن، بلند بگو: مرگ بر امریکا.
عضو ستاد انتخابات رقیب اما نباش. ده سال حبس و تبعید و … روی شاخ‌اش است. در ضمن مرتیکه‌ی فتنه‌گر سبز جلبکی.

جاسوس باش! هواپیمای اختصاصی، بدرقه‌‌ی رسمی هم اگر بودیم در ایران حتماً خدمت می‌رسیم. کت شلوار هاکوپیان فراموش نشود راستی.
عضو ستاد انتخابات رقیب اما نباش. زندانی بی‌ملاقاتی، بدون مرخصی، بدون حقوق اولیه‌ی انسانی، …، روی شاخ‌اش است. در ضمن این‌ها قبلاً اعدام شده‌اند.

جاسوس باش! نباشی با پررو بازی می‌دزدیمت، بعد که خوب کتک خوردیم و خونین و مالین فهمیدیم مثل ملت بدبخت خودمان نمی‌شود با هر چیزی بازی کرد، با آن لبخندهای عوضی پس‌تان می‌دهیم، شاخه گلی چیزی هم می‌دهیم دستتان، در عین حال به بچه‌ها می‌گوییم رأفت اسلامی را شامل حال‌شان کردیم.
عضو ستاد انتخابات رقیب اما نباش. باشی باز با پررو بازی می‌دزدیمت، اما چون از ملت بدبخت خودمان هستی، می‌گوییم آزاد هستی، زندانی نیستی، هرجور هم که شده خفه‌ات می‌کنیم و خلاص. زورمان به آن طرفی‌ها نمی‌رسد اما چون پررو هستیم به زیردست خودمان که می‌توانیم ضرب شستی نشان بدهیم و فشاری که رویمان آورده می‌شود را به آن‌ها انتقال بدهیم.شما نیز نظرتان را بنویسید.