نامه‌های سوشیانت هزارم » بزن باران…

ای دیو سیاه رسته از بند | صفحه اصلی | مرگ و زندگی بعضی‌ها

شنبه,۲۸ آذر, ۱۳۸۸

بزن باران…

بزن باران خدا بازیچه‌ای شد – که با آن کسب ننگ و نام کردند (+)شما نیز نظرتان را بنویسید.