نامه‌های سوشیانت هزارم » 2013 » فوریه
یکشنبه,17 فوریه, 2013

چ

به چ رسیدم. به آخر چ در هیـ«چ» که اول «چـ»ـه‌کنم «چـ»ـه‌کنم‌ها ست.