نامه‌های سوشیانت هزارم » 1391 » نوامبر
یکشنبه,۲۹ بهمن, ۱۳۹۱

چ

به چ رسیدم. به آخر چ در هیـ«چ» که اول «چـ»ـه‌کنم «چـ»ـه‌کنم‌ها ست.