نامه‌های سوشیانت هزارم » Songless
دوشنبه,۱۹ شهریور, ۱۳۸۶

Songless -2

Doomsday

Oh Seraph, Seraph!
Blow into your horn.
The graveston’s stucco is concreting now!
My cerement was chawed.
…. and I shame to rise in barely!

Amir. September 10-2007

شنبه,۱۷ شهریور, ۱۳۸۶

Songless -1

Delirium

Entirely of the wall, is carcases of the flowers.
but from the roof,
a Woman…

Amir. September 08-2007

پ.ن. Songlessها، انتشار بی‌موقع یک بازتاب درونی‌ست به زبانی دیگر. نمی‌دانم چرا. شما کوتهی ی فکر و قصور زبانم را ببخشید.